Dades econòmiques

Com ens financem?


Tots els ingressos de l’entitat provenen de les quotes dels seus socis, de donatiu de particulars i d’entitats i de subvencions públiques.


Per tal de donar un bon servei als malats i familiars, l’Associació efectua despeses en treballs realitzats per professionals i serveis de suport per els usuaris i familiars, organització d’activitats i participació a totes les reunions de les institucions que formen la Xarxa de Salut Mental a tot el territori català.

 

DESPESES  INGRESSOS 2019

 DESPESES 2019         TOTALS
SAF          10.140,71
PIS          10.863,61
MÚSICA 2.992,06
SENSIB. 5.053,38
ACT GENERAL 13.362,33
LLAR AMB SUPORT 15.567,77
57.979,85
INGRESSOS 2019
Subvenció Generalitat                     664,01 €
Subvenció Diputació                 13.000,00 €
Ajuntament Tàrrega                   3.600,00 €
Conveni Ajuntament Cervera 2018                   3.000,00 €
Activitats                      780,00 €
Donatius empreses                             –   €
Socis                   4.886,00 €
Donatius                          2,00 €
Llar amb suport                  26.966,49 €
Varis                       234,01 €
Donació                 821.873,79 €
TOTAL                  875.006,30 €
DESPESES – INGRESSOS 2017
DESPESES 
SAF                            7.469,46 €
TALLERS -PIS PL. MAJOR                            7.913,90 €
MÚSICA                            2.934,96 €
SENSIB.                            2.861,85 €
ACT GENERAL                            7.973,37 €
LLAR AMB SUPORT                          11.458,77 €
TOTAL                          40.612,32 €
INGRESSOS 
Subvenció Generalitat                            5.510,00 €
Subvenció Diputació                            6.500,00 €
Conveni Ajuntament Cervera 2016                            9.000,00 €
Conveni Ajuntament Cervera 2017                            3.250,00 €
Activitats                              460,44 €
Socis                            4.520,00 €
Donatius                            4.998,27 €
varis                              393,00 €
Llar amb suport                          11.684,24 €
TOTAL                           46.315,95 €

 

 

 

DESPESES – INGRESSOS  2016
DESPESES
TOTALS Totals
SAF         5.619,33 €
PIS         7.197,22 €
MÚSICA         2.664,30 €
SENSIB.         2.530,31 €
ACT GENERAL         7.762,06 €
LLAR AMB SUPORT         6.015,82 €
DESÈ ANIVERSARI         3.696,34 €
  35.485,38 €
INGRESSOS
Subvenció  Generalitat         5.800,00 €
Subvenció  Diputació         5.000,00 €
Ajuntament Tàrrega         1.800,00 €
Conveni Ajuntament Cervera         9.000,00 €
La Caixa         1.300,00 €
Activitats             220,00 €
Socis         4.789,00 €
Donatius         3.053,00 €
Llar amb Suport             414,08 €
10è Aniversari             795,00 €
varis             346,00 €
  32.517,08 €
RESULTAT COMPTABLE 2016 -2.968,30

Comptes per projectes 2015

DESPESES

SERVEI D’ATENCIÓ A FAMÍLIES (SAF)

REALITZAT PRESSUPOSTAT
Psicòloga 922,94 750,00
Treballadora Social 2.526,53 2.500,00
Seguretat Social 1.218,61 1.300,00
Activitats lúdiques (viatge ) 653,07 400,00
Correspondència 204,71 180,00
Material oficina 53,11 70,00
totals 5.578,98 5.200,00

COMPTA AMB MI (PIS)

REALITZAT PRESSUPOSTAT
Treballadora Social 1.684,36 1.750,00
Psicòloga 230,73 150,00
Talleristes 751,73
Seguretat Social 812,41 850,00
Lloguer pis 2.261,88 2.300,00
Llum 548,11 550,00
Aigua 168,17 175,00
Utensilis i queviures 632,95 320,00
Cartells i varis 74,92 150,00
totals 7.165,26 6.245,00

ARA EM TOCA A MI (MUSICA)

REALITZAT PRESSUPOSTAT
Tallerista 1.131,90 1.000,00
Desplaçaments Tallerista 457,52 500,00
Treballadora Social 842,18 870,00
Seguretat Social 406,20 420,00
Cartells 44,95 60,00
instruments 53,00 40,00
totals 2.935,75 2.890,00

SENSIBILTZACIÓ, ANIMACIÓ I VOLUNTARIAT

REALITZAT PRESSUPOSTAT
Treballadora Social 842,18 850,00
Seguretat Social 406,20 400,00
Associació Alba 41,08 75,00
Concert Solidari 314,66 125,00
Voluntaris 415,14 160,00
Web 437,51 276,00
Cartells, díptics 179,80 315,00
Formació, activitats 276,11 450,00
totals 2.912,68 2.651,00

ACTIVITAT GENERAL

REALITZAT PRESSUPOSTAT
Treballadora Social 2.526,53 2.500,00
Seguretat Social 1.218,61 1.220,00
IRPF 880,53 1.100,00
Telèfon 203,08 170,00
Material oficina 212,45 300,00
Desplaçamets i parquing 1.010,42 650,00
Nova Gestió 248,05 500,00
Salut Empresa 377,54 365,00
Fecafam 438,30 431,00
Comissions bancaries 468,45 150,00
Correspondència 22,75 25,00
Despeses oficina varies 555,41 270,00
Lloguer pis 2 312,21 800,00
pis 2 llum, aigua, gas 514,02 100,00
Gastos material Pis 2 3.262,11
ordinador 452,65
totals 12.703,11 8.581,00

TOTAL DESPESES 31.295,78 25.567,00

INGRESSOS

Subvenció Generalitat 4.954,62 €
Subvenció Diputació 5.850,00 €
Ajuntament Tàrrega 1.800,00 €
Conveni Ajuntament Cervera 6.153,42 €
La Caixa (Subvenció Llar amb suport) 1.600,00 €
Activitats 611,00 €
Calendaris 716,66 €
Socis 3.970,00 €
Donatius 1.748,00 €
Varis 87,10 €

TOTAL INGRESSOS 27.490,80 €

INGRESSOS ANY 2015 27.490,80 €
DESPESES ANY 2015 31.295,78 €
SALDO DE L’ANY -3.804,98 €

ROMANENT A 1/01/15 13.820,61 €

SALDO A LA CAIXA A 1/01/16 10.015,63 €

COMPTES PER PROJECTES 2014

 

DESPESES 2014
SERVEI ATENCIÓ A FAMÍLIES (SAF)
Personal            4.475,10 €
Activitats lúdiques (viatges)              378,95 €
Correspondència i material oficina              238,35 €
TOTAL            5.092,40 €
COMPTA AMB MI (ACTIVITATS PIS)
Personal            2.718,37 €
Lloguer, llum i aigua            2.925,59 €
Utensilis i queviures              302,00 €
Cartells i material oficina              158,58 €
TOTAL            6.104,54 €
ARA EM TOCA A MI (MÚSICA)
Personal            2.566,82 €
Cartells, material oficina i instruments                95,15 €
TOTAL            2.661,97 €
SENSIBILTZACIÓ, ANIMACIÓ I VOLUNTARIAT
Personal            1.279,68 €
Web                79,48 €
Voluntaris              166,08 €
Activitats vàries i cartells              473,15 €
Formació, xerrades              554,60 €
Concert Solidari            1.844,05 €
Calendaris            1.341,66 €
Exposició Fades              553,65 €
TOTAL            6.292,35 €
ACTIVITAT GENERAL
Personal            4.635,10 €
Telèfon              169,90 €
Material oficina              299,24 €
Desplaçaments              654,70 €
Nova Gestió              408,98 €
Salut Empresa              362,53 €
Federació              431,60 €
Comissions bancaries              150,78 €
Despeses oficina i correspondència              444,32 €
TOTAL            7.557,15 €
TOTAL DESPESES    27.708,40 €
INGRESSOS 2014
Subvenció Generalitat      4.091,61 €
Subvenció Diputació      5.850,00 €
Ajuntament Tàrrega      1.800,00 €
Conveni Ajuntament Cervera      8.846,58 €
Donació La Caixa Concert Solidari      1.800,00 €
Activitats      2.229,16 €
Socis      3.474,00 €
Donatius          110,00 €
Art i vida      2.025,00 €
Varis          87,00 €
TOTAL INGRESSOS 30.313,35 €
INGRESSOS ANY 2014 30.313,35 €
DESPESES ANY 2014   27.708,40 €
SALDO DE L’ANY    2.604,95 €

 

Les dades econòmiques de l’any 2013 són:

INGRESSOS ANY 2013

Concepte

Import

Subvencions

14.128,55€

Socis

3.171,00 €

Donatius

350,00€

Activitats: partit de futbol, activitats DMSM, Art i Vida.

3.070,30€

Ingressos varis

220,89€

TOTAL INGRESSOS

20.940,74€

 

TOTAL  INGRESSOS                              20.940,74€

——————-

 DESPESES ANY 2013

 

PROJECTE SAF (Servei d’atenció a Famílies)

Personal   3.904,77€
Activitats Socials      369,27€
Correspondència i Material Oficina      261,29€
                                                                                              TOTAL   4.535,33€

 

PROJECTE COMPTA AMB MI (pis)

Personal 2.438,73€
Lloguer, electricitat i aigua 3.015,57€
Utensilis i Queviures    659,50€
Cartells i Material Oficina                                                                              162,23€     
                                                                                                                                                                                                                           TOTAL                       6.276,03€      

 

PROJECTE ARA EM TOCA A MI (MÚSICA)

Personal 3.377,35€
Cartells, Material Oficina i instruments    197,87€
                                                                                            TOTAL 3.575,22€

 

PROJECTE SENSIBILITZACIÓ, ANIMACIÓ I VOLUNTARIAT 

 

Personal 2.438,73€
Desplaçaments sortides lúdiques i DMSM    438,70€
Activitats varies, web  i cartells 1.326,39€
Formació i animació                                                                            517,00€     
                                                                                                                                                                                                                           TOTAL                       3.452,12€      

ACTIVITAT GENERAL DE L’ASSOCIACIÓ

Personal 4.819,61€
Desplaçaments    803,70€
Telèfon    160,24€
Material oficina 1.262,48€
Gestoria i Salut empresa    736,55€
Fecafamm i Assegurança    426,27€
Comissions bancàries i varis    732,50€
                                                                                                 TOTAL 8.941,35€

TOTAL DESPESES                                                                       26.780,04€