Associació Salut Mental Ondara Sió

atenció psicològica

Es tracta d’un servei que treballa tant amb famílies o entorn proper com amb persones afectades per alguna problemàtica de salut mental.

atenció psicològica familiar

L’atenció psicològica familiar és un servei d’atenció psicològica que pretén donar resposta als familiars de persones afectades de malaltia mental, informació sobre els trastorns mentals, recursos psicològics i d’actuació per tal de fomentar la seva integració familiar i social. 

S’intenta prevenir sobre estats emocionals negatius i trastorns derivats de la problemàtica especifica que suposa tenir un familiar amb una malaltia mental.

Les funcions bàsiques de la psicòloga són:

· Acollida: es realitza una primera entrevista.

· Atenció directa a les famílies.

· Suport i assessorament psicològic.

· Funció de contenció i suport al desgast i a l’impacte emocional que comporta l’atenció continua amb una persona amb malaltia mental.

· Disminució de la càrrega i l’estrès que pateixen les famílies.

atenció psicològica individual

Oferim teràpia psicològica individual encarada a potenciar la capacitat relacional per tal de millorar la convivència i les relacions amb l’entorn.

El servei d’atenció psicològica individual, pretén donar resposta als usuaris/àries amb problemàtica de salut mental.

És un espai de suport emocional, escolta activa, de detecció de les seves necessitats, de millora de les seves habilitats socials i en definitiva per pal·liar els símptomes que pateix l’usuari/ària proporcionant una millora en la seva qualitat de vida.

Es fa un seguiment setmanal o quinzenal depenent de les necessitats de cada usuari/ària, i es realitzen coordinacions amb altres professionals de la xarxa de salut mental.