Associació Salut Mental Ondara Sió

LLAR AMB SUPORT

Les persones que pateixen una problemàtica de salut mental, per la seva situació de permanent vulnerabilitat i risc d’exclusió social, tenen dret a disposar d’una atenció i d’un suport integral que correspongui i s’adeqüi a les necessitats d’atenció, sent l’habitatge un dels recursos que millor poden garantir la seva permanència a l’entorn comunitari.

La Llar amb suport és un pis tutelat que dona la possibilitat, en el nostre cas, a 4 persones, amb problemàtica de salut mental, d’aconseguir autonomia personal, fomentar el desenvolupament d’hàbits saludables, augmentar la seguretat i confiança personal i millorar la qualitat de vida de l’usuari/ària i els seus familiars.

La missió i objectius del servei és assolir que el pis sigui una eina per a poder apoderar als usuaris/àries i tenir autonomia pròpia perquè puguin viure de manera independent en el futur o que no havent pogut arribar a assolir l’autonomia es puguin derivar a un altre servei on es puguin acollir i portar una vida digna (residències).

Els propòsits d’aquest servei són:
• Facilitar un entorn substitutiu de la llar adequat i adaptat a les necessitats d’assistència de la persona que permeti potenciar l’autonomia personal i social, afavorint la vida comunitària i la integració social en un entorn normalitzat.
• Proporcionar allotjament a persones amb una problemàtica de salut mental de llarga evolució.
• Prevenir i tractar el deteriorament produït per la cronicitat.
• Prevenir o evitar situacions d’abandonament o marginació.
• Fomentar el temps de lleure per assimilar els valors de tolerància i respecte.

Les professionals d’atenció directa a la Llar amb suport són: la treballadora social, l’educadora social i la psicòloga, les quals es coordinen per tal de vetllar per un bon funcionament i compliment dels objectius de la Llar amb suport.